Stichting Vrienden STG

De activiteiten van STG worden voor het grootste deel gefinancierd door gemeenten in Zuid en Midden-Kennemerland in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Maar voor een aantal activiteiten ontvangt STG geen bijdrage van de gemeente. Het gaat dan vaak om zaken die het leven van mensen met een beperking wat aangenamer maken: een dagje uit, een extraatjes tijdens een uitstapje of een cadeautje kopen met Sinterklaas.

De Stichting Vrienden STG is het ondersteuningsfonds voor de niet gesubsidieerde activiteiten van STG. De stichting heeft als doel geld te verwerven om de STG in staat te stellen ook die activiteiten te organiseren die niet door de gemeenten worden betaald.

De Stichting Vrienden is statutair gevestigd te Haarlem en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55579299.

Giften en legaten voor STG kunnen het beste aan de stichting Vrienden STG worden gedaan:

Stichting Vrienden STG
p/a Stichting SIG
Postbus 101
1940 AC Beverwijk

Bankrekening NL58 INGB 0650 4998 91

Bekijk de website van Stichting Vrienden STG op www.vriendenstg.nl

STG is een door de overheid Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenkingen belastingvoordeel voor u opleveren. Door onze ANBI status ziet de overheid erop toe dat financiële middelen of schenkingen uitsluitend besteed worden om statutaire doelstellingen te behalen.