Arbeidsvoorwaarden vrijwilligers en stagiaires

Om het vrijwilligerswerk zo goed, prettig en veilig mogelijk te kunnen doen werken we met een aantal afspraken en voorwaarden. Goed voor de vrijwilliger en de klant om te weten waar ze aan toe zijn.

Uitgangspunten vrijwilligerswerk

Vrijwilligers hebben hun verantwoordelijkheden, het is geen vrijblijvende taak. Mensen rekenen op hun komst. We willen een zo goed mogelijk contact tussen de hulpvrager en de klant. Vandaar dat we een paar uitgangspunten hebben opgesteld:

  • heb respect voor de mensen die hulp vragen en hun leefomgeving
  • praat niet met anderen wat je in je werk tegenkomt (geheimhoudingsplicht)
  • meld veranderingen in de vraag of in de verstandhouding aan de coördinator
  • hou de eigen grens en die van de klant in de gaten
  • kom afspraken na

VOG (verklaring omtrent gedrag)

Voor personen boven de 18 jaar wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. STG zet de digitale aanvraag voor u in gang. Aan het aanvragen van uw VOG zijn geen kosten verbonden.

Belastingsdienst

Een vrijwilliger mag van de belastingsdienst een bepaald bedrag aan vergoedingen ontvangen zonder inkomstenbelasting daarover te betalen.
Zie www.belastingdienst.nl.

Uitkering

De vrijwilliger vraagt zelf bij de uitkerende instantie na hoeveel zij aan vergoedingen mogen ontvangen voordat dat gevolgen voor de uitkering heeft. Zie www.uwv.nl/particulieren/

Waardering

STG laat op verschillende manieren zien dat zij de inzet van vrijwilligers zeer waardeert. De vrijwilliger krijgt elk jaar een december-attentie.

Scholing/workshops

STG organiseert voor vrijwilligers en stagiaires, in samenwerking met de SIG, workshops en scholingsbijeenkomsten. Deze kunnen ook bij een andere organisatie plaatsvinden. Via de nieuwsbrief, website of een persoonlijke uitnodiging wordt iedereen van de desbetreffende ochtenden, trainingen en/ of workshops op de hoogte gehouden. De aanmelding verloopt via de coördinatoren.

Verzekeringen

We gaan er vanuit dat iedere klant en vrijwilliger zelf een WA verzekering heeft. Als vrijwilliger ben je ook via de gemeente of een collectieve vrijwilligersverzekering verzekerd. Door STG is een aparte aanvullende WA-verzekering afgesloten, voor wanneer er geen aanspraak gedaan kan worden op de bestaande verzekeringen.

Vertrek

Bij vertrek zal er een (telefonisch) exitgesprek plaatsvinden tussen de vrijwilliger en de coördinator. Hierin wordt de reden van vertrek besproken. De vrijwilliger krijgt een afsluitbrief ter bevestiging van beëindiging van het contract met STG. De gegevens van de vrijwilliger worden na beëindiging maximaal twee jaar bewaard.

Getuigschrift

Als de vrijwilliger dat wil, kan in overleg een getuigschrift opgesteld worden over de werkzaamheden en de inzet van de vrijwilliger. Richtlijn hierbij is dat de vrijwilliger zich minimaal gedurende een half jaar meerdere uren per week heeft ingezet.

Arbeidsomstandigheden

STG is op basis van zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor vrijwilligers en stagiaires. Bij vragen op dit gebied neemt de vrijwilliger contact op met de coördinator van het gezin.