Ik heb een hulpvraag

Je komt in aanmerking voor vrijwillige thuishulp van de STG als er sprake is van een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme en de klant in de thuissituatie woont. De klant met de hulpvraag staat centraal. Voor iedere hulpvraag proberen we de juiste match tussen hulpvrager en vrijwilliger te vinden. Voor zowel hulpvrager als de vrijwilliger moet het contact prettig zijn en de inzet naar wens verlopen.

Wij verwijzen door als de vraag vooral gericht is op verzorging en medische handelingen moeten worden uitgevoerd. Ook bieden wij geen naschoolse opvang.

Je kunt bij STG terecht voor:

1 op 1 contact

Een vrijwilliger van STG kan ondersteuning bieden bij iemand thuis, maar ook buitenshuis. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Ondersteuning bij spel en hobby’s, zoals samen zwemmen, voetballen, fietsen, spelletjes doen, knutselen.
  • Ondersteuning bij ontwikkelingsstimulering en het aanleren van vaardigheden en vergroten van zelfredzaamheid, zoals leren lezen, rekenen, puzzelen, jas aantrekken, fietsen, leren omgaan met de computer.
  • Maatjescontact, waarbij samen (maatschappelijke) activiteiten worden ondernomen zoals; winkelen, theater bezoek, boodschappen doen en een praatje maken. Vergroten van het netwerk en zelfredzaamheid vormen een onderdeel van dit contact.

Gastgezinnen

Een gastgezin biedt de ouders van een kind met een beperking even tijd voor zichzelf en/of voor de andere kinderen in hun gezin. Voor het kind is het een uitje, waarop het zich kan verheugen: een andere omgeving, extra aandacht en een leuk, vertrouwd contact. STG kan voor een dag (deel) of dag en nacht op zoek gaan naar een vast gastgezin voor kinderen met een beperking. De opbouw van dit contact vinden we belangrijk en gebeurt in goede samenspraak met ouders en gastgezin.

Netwerkcoaching

De overheid vraagt meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en initiatief van burgers. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte en hun omgeving is dat geen makkelijke opgave. Een sociaal netwerk is dan ook belangrijk: familie, buren of vrienden die een steuntje in de rug geven. Maar niet iedereen heeft zo’n netwerk of is in staat dat te organiseren.

Een Netwerkcoach kijkt samen met de klant waar behoefte aan is, brengt de hulpvraag in kaart, bekijkt hoe het netwerk er uit ziet en maakt met de klant een plan van aanpak. Het verschil tussen een vrijwilliger en een netwerkcoach is dat een coach voor een bepaalde tijd blijft en taakgericht aan de slag gaat. STG kan een netwerkcoach inzetten die samen met de klant de mogelijkheden bekijkt om mensen samen te brengen die op een bepaald gebied iets voor de klant kunnen betekenen.

Mantelzorgondersteuning

Op vaste momenten in het jaar biedt STG deskundige steun aan (jonge) mantelzorgers door het organiseren van contact- en ondersteuningsgroepen. In deze groepen delen mantelzorgers hun zorg en ervaringen en voelen ze zich gesteund. Ook ouders die geen thuishulp van STG krijgen kunnen aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Deelname aan ondersteuningsgroepen is gratis. Kijk voor meer informatie bij Ondersteuningsgroepen.

Werkwijze nieuwe klant

Bij STG noemen we diegene die de hulp vraagt en/of ontvangt ‘de klant’. Een aanmelding kan telefonisch, via de website of per e-mail worden gedaan. Het is ook mogelijk dat andere organisaties een klant aanmelden. De coördinator bepaald of de vraag past bij de dienstverlening van STG en maakt vervolgens een afspraak voor een huisbezoek. In een eerste contact met de klant wordt informatie verstrekt over de (on)mogelijkheden van STG.

Intakegesprek

De coördinator gaat op huisbezoek voor een intakegesprek en informeert naar de hulp¬vraag, de beperking, de gezinssituatie, het netwerk, de omstandigheden (ARBO) de dagbesteding, hobby’s en andere relevante gegevens die nodig zijn om een goed beeld van de woon/leefsituatie te hebben. Ook worden de wensen ten aanzien van een vrijwilliger besproken. De coördinator geeft informatie over STG, de werkwijze, de inzet van vrijwilligers, mantelzorg en het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan

Per aanvraag stelt de coördinator een zogenoemd ‘ondersteuningsplan’ op. Dit plan omvat de gegevens over de klant, de leefsituatie, betrokkenheid van het netwerk en de daaruit volgende hulpvraag. Het ondersteuningsplan wordt zo snel mogelijk na het gesprek aan de klant verstuurd. Indien de klant akkoord gaat, wordt het definitief vastgesteld en door de klant ondertekend. Omdat het plan privacygevoelige informatie bevat heeft de vrijwilliger geen inzage.
Wachtlijst

De klant wordt op de wachtlijst geplaatst voor een vrijwilliger. Wij kijken naar de wensen van de vrijwilliger, waardoor het kan voorkomen dat iemand die net op de wachtlijst is geplaatst sneller een vrijwilliger krijgt dan iemand die langer op de wachtlijst staat.

Matchingsgesprek

Als de coördinator een mogelijke match heeft voorgelegd aan de vrijwilliger, wordt bij akkoord een gesprek gepland bij de klant thuis. De coördinator is hierbij aanwezig. In het gesprek wordt gesproken over de gewenste frequentie, dag en de tijdsduur van de thuishulp en op welke manier de vrijwilliger de hulpvraag in gaat vullen. We staan stil bij wederzijdse verwachtingen binnen het contact en gewenste omgangsvormen.
Klant en vrijwilliger leren elkaar zo beter kennen. Als er een klik is en beide partijen geven bij de coördinator aan dat ze positief zijn over de match, dan start de vrijwillige hulp. Wanneer er sprake is van kennismaking tussen klant en een gastgezin, dan is het eerste gesprek bij de klant thuis. Het tweede gesprek vindt bij het gastgezin plaats.

Proefperiode

We gaan uit van een proefperiode oftewel kennismakingsperiode. De coördinator checkt nadat de vrijwilliger vier keer contact heeft gehad met de klant, bij beide partijen of de verwachtingen overeenkomen. Beide partijen hebben de mogelijkheid om tijdens deze periode de samenwerking te beëindigen. Uiteraard is dit, om welke reden dan ook, na deze periode ook mogelijk, maar na de proefperiode wordt de intentie uitgesproken om al dan niet door te gaan.

Evaluatiemomenten

Tijdens evaluatiegesprekken wordt het verloop van de thuishulp en eventuele resultaten besproken. De thuishulp wordt na drie maanden geëvalueerd. Er is dan contact tussen klant en coördinator en tussen de coördinator en de vrijwilliger. Daarna vindt er jaarlijks een evaluatie plaats. Soms doet een situatie zich voor dat eerdere evaluatie gewenst is.

Aanmelden als nieuwe klant

Aanmelden kan via onderstaande contactgegevens:

STG vrijwilligershulp & mantelzorg
Postbus 101
1940 AC Beverwijk

Tel: 088-1182985
E-mail: stg@thuiszorg-gehandicapten.nl

Inwoners van Haarlemmermeer kunnen voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg & Meer.